Upptäck museet

Skoklosters Slotts Vänner

Föreningen Skoklosters Slotts Vänner bildades i mars 1998 i syfte "att stimulera, fördjupa och bredda den nationella och internationella kunskapen om och intresset för Skoklosters slott". Föreningen ska vara aktiv, utmanande och pådrivande i sitt engagemang för Skoklosters slotts utveckling

Föreningens medlemmar är slottets främsta ambassadörer och bjuds in till vernissager, specialvisningar och andra aktiviteter på slottet. Genom regelbundna vänträffar på slottet skall medlemmarna känna sig välkomna och delaktiga i slottets verksamhet. Föreningen har aktiva medlemmar med stora kunskaper och erfarenheter inom en mängd kvalificerade områden, resurser som står till slottsledningens förfogande på ideell basis och alldeles gratis. 

Verksamhet

Föreningen har skänkt över en miljon kronor i bidrag till slottet sedan starten, pengar som gått till att förgylla av utställningar, till inköp av dräkter och audioguider, till bokprojekt, bildningsresor för personalen samt årliga stipendier. 2017 års bidrag uppgick totalt till 55 000 kronor, varav 35 000 till nytryck av Skoklosterboken och 20 000 som ett bidrag till framtagande av broschyren om Skoklosters slott.

Årligen delas ett stipendium ut till personer som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser för slottet. Prissumman är på 20 000 kronor och stipendiet är idag tillgängligt också för sökande vid universitet och högskolor. 

En uppskattad verksamhet är de resor som arrangeras varje år. Dessa är mycket populära och blir snabbt fulltecknade. Under 2018 arrangeras tre resor till Dresden, Rosersbergs slott samt Sankt Petersburg.

Stenhusakademin

Välkommen åter till Stenhusakademin - en historisk föreläsningsserie. Under 2017 genomfördes åtta föreläsningar på temat ”Vändpunkter i historien”. Även under 2018 kommer vänföreningen att ha ett aktivt föreläsningsprogram. Under våren kommer temat vara Skoklosters historia. Mer information kommer att publiceras senare.

Medlemskap

Som medlem i Skoklosters slotts Vänner blir du inbjuden till spännande kulturhistoriska upplevelser. Specialvisningar av slottet och dess samlingar, föreläsningar, resor till svenska slott och herresäten, resor till stormaktstidens Europa med anknytning till Skokloster samt fester i slottsmiljö är några inslag i föreningens många aktiviteter.

Förmåner

 • Fri entré till Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
 • Fritt lån av audioguide
 • 25 % rabatt på museernas egna produkter i Skoklosters slotts, Hallwylska museets och
  Livrustkammarens museibutiker
 • 50 % rabatt på de program som Skoklosters slott själv arrangerar, t ex föredrag.
 • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang
 • Nyhetsbrev

 

Medlemsavgifter

 • Familjemedlem 450 kr / år
 • Enskild medlem 300 kr / år
 • Studerandemedlem 150 kr / år
 • Företagsmedlem 5 000 kr / år

Plusgiro: 139 95 15-4

Styrelse

Christer Nilsson, ordförande
Else von Essen, vice ordförande
Göran Holmberg, kassör
Mårten Hougström, sekreterare
Monica Berglöf, ledamot
Christina Florén, ledamot
Bengt Kylsberg, ledamot
Rebecka Enhörning, museichef

Revisorer: Christina Bellander, Ingemar Nordström

Valberedning: Ulf Bellander (sammankallande),  Richard von Essen, Göran Huldtgren, Rolf Söderlind, Britt-Marie Svedenstål (suppleant).

Friends of Castles around the Baltic Sea

Ordförande Christer Nilsson arbetar med att hjälpa till med etableringen av vänföreningar till de slott runt Östersjön som saknar en sådan. För det ändamålet har Christer gjort en presentation av vad en vänförening är och hur man kan göra för att få igång den. Ambitionen är att det ska finnas vänföreningar vid alla femtio slotten inom The Association of Castles around the Baltic Sea, vänföreningar som knyter kontakter med varandra och därmed bidrar till ökat internationellt utbyte. Läs presentationen här »